Login

Eetica

diëtistenpraktijk

algemene voorwaarden dietistenpraktijk Eetica

1.Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van Diëtistenpraktijk Eetica en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen

2.Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht en worden doorgaans niet vergoed door deAfzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op de voicemail, of via de e-mail te worden gedaan. tel: 06-58840223, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken."

3.Vergoeding en Tarieven

Dieetadvisering is per 01-01-2013 voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering. Mogelijk is dieetadvisering tevens voor 1 of meer uren opgenomen in de aanvullende polis. U dient hiervoor uw zorgverzekering te raadplegen. Indien er geen of onvoldoende dieetadvisering in uw zorgverzekering is opgenomen, dient u de kosten zelf te voldoen. Voor de voor 2013 vastgestelde tarieven: zie tarieven. Voor de voor 2013 vastgestelde vergoedingen: zie vergoedingen en raadpleeg u polis.

4.Declaraties

In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient binnen 28 dagen na de declaratiedatum overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer 70.75.31.810 t.n.v. D.P. Noordzij te Rotterdam

5.Betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

6.Incasso

De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met €5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met €10,00

7.Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

8.aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Modelregeling diëtist-patient

Er wordt gewerktvolgens de afspraken van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), waar Eetica bij is aangesloten. Deze afspraken zijn vastgelegd in de modelregeling diëtist- patiënt

10.Klachten

Bij Dietistenpraktijk Eetica staan deskundigheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Mocht u desondanks een klacht hebben, probeer deze dan eerst te bespreken met de diëtist van Dietistenpraktijk Eetica. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot: Secretariaat Klachten commissie Paramedici Eerstelijn, p/a Nederlands Paramedisch Instituut, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort Tel. 033-216189

11.Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Na behandeling blijven de gegevens nog 10 jaar in het archief, alvorens te worden vernietigd. De diëtist handelt conform deze wet.

12.exemplaar algemene voorwaarden

Een exemplaar van de leveringsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij uw diëtist.